Pages

4.8.11

KB-105 Emblem SriwedariSeboeah emblem pengenal jang kemoengkinan doeloe digoenakan oleh para karjawan di Kebon Binatang (KB) Sriwedari Surakarta. Sriwedari adalah salah satoe peninggalan kedjayaan Radja Pakoeboewono X (PB X) dan dahoeloe dikenal sebagai Kebon Radja. Sekarang kebon binatangnja soedah dipindah ke tempat lain.
 Harga Rp. 40.000

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...