Pages

21.10.11

KB-341 Atoeran Petoegas PJKA
Simbol-simbol pengingat para petoegas perkereta-apian oentoek selaloe waspada dan saling mengingatkan demi keselamatan bersama. Moengkin tidak terlaloe toea oesianja namoen coekoep menarik sebagai pelengkap kedjadoelan anda. Terboeat dari aloemoenioem berlapis plastik. Oekoeran sekitar 30x25 cm.  
Harga 160.000/set (free ongkir P. Djawa)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...